Opleidende scholen

Opleidingsscholen – samenwerking met PABO's
Onze scholen bieden ruim voldoende stageplaatsen. In de regel zijn deze voor studenten van de PABO. Daarnaast zijn er stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de opleiding voor onderwijsassistent. Ook is het mogelijk om snuffelstage c.q. maatschappelijke stage te lopen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, hiervoor dien je zelf contact op te nemen met de gewenste school.

De schoolvereniging neemt deel aan het project "Partners in Opleiding en Ontwikkeling" (POO) van de Marnix Academie en "Opleiden In De School" (OIDS) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door deel te nemen aan het project POO en OIDS wil VCO Bunschoten de missie ‘Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten’ ook mogelijk maken voor Pabo-studenten. We zien een actieve rol voor onze scholen in het opleiden van met name leraren basisonderwijs.

De zes scholen hebben onderling afspraken gemaakt over een verdeling van de studenten tussen de Marnix Academie (De Wegwijzer, De Vlucht, De Grondtoon) en de CHE (De Ark, Het Sterrenlicht en De School met de Bijbel). We passen de verdeling aan als het gaat om deeltijdstudenten.

Op elke school is in 2009 een leerkracht aangesteld als ICO (Interne Coördinator Opleiden). Hiervoor is scholing gevolgd (8 bijeenkomsten). De ICO is verantwoordelijk voor de stage op zijn/haar school. De directeur is, als onderwijskundig leider, goed op de hoogte en betrokken bij het project 'Opleiden in de school'.

De communicatie tussen de ICO-ers(schoolopleiders) van onze 6 scholen verloopt via de BOC (Bovenschools Opleidingscoördinator Jannie van Halteren).  De BOC schrijft elk jaar een beleidsplan. Dit plan wordt als basis gebruikt voor alle ICO-vergaderingen. Na elk cursusjaar wordt dit beleidsplan geëvalueerd en aangepast met nieuwe speerpunten.  De BOC heeft naast de communicatie met de ICO-ers, een nauwe samenwerking met de directeur-bestuurder Hans van Tricht en de relatiebeheerders van de Marnix en de CHE. Tweemaal bezoekt de BOC het directieberaad voor bespreking van het beleidsplan, een tussenrapportage en het bijhouden van de contacten. Tenslotte bezoekt de BOC, indien nodig, één keer per jaar de zes scholen.

Op het ICO-overleg vindt een afstemming plaats van de LIO-kandidaten naar aanleiding van ingekomen sollicitatiebrieven. Bij de plaatsing van LIO-stagiaires op onze scholen wordt een stevig traject doorlopen (sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek, proefles, schriftelijk verslag met voordracht aan bestuur). De LIO-benoemingsprocedure is te vinden op de website van de vereniging (www.vcobunschoten.nl, onder het kopje vereniging, werken bij VCO, LIO-procedure)

LIO-ers worden uitbetaald conform een benoeming van een OA gedurende de stageperiode. Bij tevredenheid na afloop van de LIO-stage hanteren we binnen de schoolvereniging een voorrangsbeleid bij de werving en selectie. Het betreft een intentie-uitspraak, die niet bindend is.

Via mentoren-trainingen is geleerd hoe de leerkracht goed dient om te gaan met de stagiaire en iedere leerkracht geacht te kunnen functioneren als mentor. Om de kwaliteit van de mentoren te borgen, wordt aan het begin van elk cursusjaar voor nieuwe mentoren (en huidige mentoren met een stagiaire) een dagdeel gepland om de mentoren te trainen. Verder in het cursusjaar vinden er waar mogelijk intervisiemomenten plaats met de mentoren. Beide onderdelen worden georganiseerd en begeleid door de ICO-er.
Om de kwaliteit van de ICO-ers en de BOC te borgen, bezoeken de ICO-ers de terugkomdagen op de Marnix of CHE. De BOC neemt elke zes weken deel aan de werkgroep Partners in Opleiding en Ontwikkeling van de Marnix Academie.