Lio Stagiaires

Procedure benoeming LIO-leerkracht, met stagevergoeding
(De Marnix Academie hanteert i.p.v. LIO de term ‘praktijkleren’)
 
Vooraf
1. De scholen melden bij de Marnix Academie en de Christelijke Hogeschool Ede de mogelijkheden en profielschets voor de LIO-stage. Dit geschiedt volgens de lijn van de betreffende hogeschool. Of de LIO kandidaat heeft de oproep op de website van VCO Bunschoten gelezen en reageert hier zelfstandig op.
2. De ICO van elke school is voor de melding verantwoordelijk. De ICO sluit dit kort met de BOC (bovenschoolse opleidingen coördinator).
3. De ingekomen sollicitatiebrieven (hetzij bij de school, hetzij bij de schoolvereniging) worden centraal verzameld door de BOC.
4. De BOC geeft door welke brieven er binnen zijn gekomen. De ICO’s overleggen zelf met de directies of er ruimte is voor een LIO-leerkracht. Binnen het ICO overleg van april verdelen we de LIO kandidaten.
6. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met hetgeen hierover is afgesproken met de Marnix Academie en de CHE, in het kader van het Partnerschap dat we met deze hogescholen zijn aangegaan.
7. LIO-stages van andere hogescholen zijn pas mogelijk als er geen geschikte kandidaten van de Marnix Academie en de CHE blijken te zijn. Bij sollicitaties van andere PABO’s vindt overleg plaats tussen de ICO en de BOC, waarna de BOC dit meldt bij de directeur-bestuurder. In onderling overleg wordt beslist of de LIO-stage mogelijk is, waarbij de profielschets en de noden/wensen van de school zwaar meewegen. Voorwaarde is uiteraard dat de LIO-stagiaire past binnen de christelijke identiteit van de schoolvereniging, hetgeen tot uiting dient te komen in de profielschets.
8. De directeur van de school stelt een sollicitatiecommissie samen. De sollicitatie-commissie bestaat uit:
  • een lid van het managementteam
  • een teamlid (bij voorkeur de ICO)
  • een lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
Bij voorkeur is het MT-lid voorzitter van de sollicitatiecommissie.
 
Gesprekken en proefles
9. De sollicitatiecommissie bepaalt of tegelijkertijd of op een later tijdstip (na het sollicitatiegesprek) de kandidaat gevraagd wordt een proefles te geven.
10. Bij proeflessen dienen ten minste twee lessen gegeven te worden, waarvan één les Bijbelse Geschiedenis.
11. In de gesprekken is de christelijke identiteit van onze scholen/schoolvereniging een punt van gesprek. In enkele beleidsnotities zijn op dit terrein de kaders geschetst. 
 
Referenties
12. De sollicitatiecommissie is gerechtigd om referenties in te winnen over sollicitanten.
13. Het inwinnen van referenties geschiedt door de voorzitter van de commissie, die hiervan verslag doet aan de leden van de sollicitatiecommissie.
 
Afronding
14. De sollicitatiecommissie brengt verslag uit aan de directeur-bestuurder.
15. Daarbij levert de commissie een verslag aan waarin melding wordt gemaakt van ieder geval de volgende zaken: weergave proefles, weergave gesprek, beschrijving sterke punten, beschrijving ontwikkelpunten.
16. De directeur-bestuurder neemt een besluit tot een benoeming
17. De benoeming wordt schriftelijk bevestigd middels een brief.
18. In de brief wordt tevens vermeld dat er een VOG (verklaring omtrent gedrag) moet worden toegezonden. De kosten hiervan mogen worden gedeclareerd bij de schoolvereniging.
19. De ICO meldt de benoeming bij de BOC (zodat hij/zij het overzicht houdt).
20. De directeur-bestuurder deelt het besluit mee aan de toezichthouders via de besluitenlijst bij de AB-vergadering