Richtinggevende uitspraken

Het schoolbestuur ziet voor zichzelf een rol weggelegd op enige afstand van de scholen. De gedachte is: ‘We leggen de armen om de scholen, zonder onze vingers erin te stoppen’. Het bestuur heeft uitspraken gedaan over diverse terreinen waarop de scholen zich begeven. Binnen deze kaders kunnen de scholen operationeel beleid ontwikkelen.

Wat zijn de richtinggevende uitspraken van het schoolbestuur?

Onderwijs en identiteit
Wij willen een vereniging zijn van christelijke scholen met een open toelatingsbeleid
Wij hechten eraan dat verenigingsbreed alle scholen dezelfde invulling geven aan het christelijk schoolklimaat / pedagogisch klimaat
Wij hechten aan een bestuur met een protestants christelijk karakter
Wij hebben een maatschappelijke taak bij de opvoeding van onze kinderen en hun leefomgeving
Wij willen zorg dragen voor en bevorderen van kwaliteit, hoogwaardig en eigentijds basisonderwijs met een christelijke grondslag

Personeel & organisatie
Wij hechten aan goed werkgeverschap
Wij hechten aan een open communicatie met leden
Wij hechten aan een open communicatie met werknemers

Financiën & beheer
Wij hechten belang aan een gezonde financiële positie, waarin de continuïteit van de scholen wordt gewaarborgd
Wij hechten aan doelmatig financieel beleid
Wij hechten belang aan een sluitende begroting
Wij streven naar flexibel gebruik van gelden binnen lumpsum
Wij streven naar een reële ouderbijdrage
Wij hechten aan een progressief/actief sponsorbeleid

Huisvesting & materieel
Wij hechten er aan dat gebouwen en terreinen een veilige en geborgen omgeving bieden aan leerlingen, leerkrachten en ouders
Wij vinden het belangrijk dat gebouwen en terreinen een gezond leer-/werkklimaat aan leerlingen en leerkrachten bieden
Wij hechten er aan dat gebouwen en terreinen, in ieder geval, voldoen aan de minimale functionele normen voor het geven van onderwijs en tussenschoolse opvang
Wij willen in nieuwbouwsituaties aansluiten op de laatste maatschappelijke ontwikkelingen zoals de ‘brede school’
Wij vinden het belangrijk dat de beschikbare middelen voor beheer en onderhoud doelmatig worden ingezet

Communicatie
Wij streven naar een transparante (externe) communicatie richting iedereen die betrokken is bij de school
Wij streven naar open wederzijdse communicatie tussen bestuur, bovenschoolse directie en schooldirecties
Wij streven naar een goede communicatie met personeel
Wij hechten aan een goede communicatie tussen bestuur en management, waarbij bestuur richting geeft, besluiten neemt en toezicht houdt. En management inhoudelijk uitvoering geeft en (intern en extern) rapporteert.

Kwaliteit
Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau volgens de norm van de inspectie.
Wij streven naar een jaarlijkse zelfevaluatie van bestuur, bovenschoolse directie en schooldirecties
Wij hechten aan een serieuze en correcte klachtenafhandeling

Maatschappelijk draagvlak
Wij streven naar betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren.
Wij dragen verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Algemene Ledenvergadering.
Wij streven naar optimale samenwerking met de GMR.
Wij hechten aan een goede samenwerking met het regionaal SWV de Eem
Wij streven naar een optimale samenwerking met gemeente en overige externe instanties.