Missie en Visie

Missie (waar staan we voor)
Onze missie “Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten” is gebaseerd op de gelijkenis van de talenten uit Mattheüs 25. Hierin zien wij ieder mens als een uniek schepsel van God met eigen gaven en talenten.
De vereniging zien wij als een gemeenschap van ouders, bestuursleden, personeelsleden en kinderen, waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die relaties krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn / haar talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te gebruiken in een sfeer van veiligheid, vertrouwen, vrijheid en wederzijds respect.

Statutaire doelstelling
VCO Bunschoten is een Christelijke basisschoolvereniging, die zich onderscheidt, omdat wij een schoolorganisatie willen zijn met het evangelie van Jezus Christus als leidraad. De kern van het evangelie is omschreven in Johannes 3:16, “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. Dit is bepalend voor de waarden en normen binnen de vereniging

Volgens de statuten is het doel van de vereniging:
“Stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Bunschoten. De grondslag is het eeuwig blijvend Woord van God, namelijk de Heilige Schrift, overeenkomstig de Formulieren van Enigheid der Gereformeerde kerken in Nederland. Haar beginsel is dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de Heilige Schrift.”
De vereniging wordt gevormd door de ouders van de schoolgaande kinderen, die het samen met de andere betrokkenen eens zijn met de grondslag.

Visie (waar gaan we voor)

Het kind centraal
Het kind in zijn diversiteit staat centraal in onze vereniging. Primair stelt het bestuur zichzelf als doel om ieder kind de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs, ieder naar zijn eigen gaven en talenten. Dit is niet alleen de verantwoording van de scholen, maar ook van de ouders. Het is belangrijk dat de kinderen ook in de thuissituatie daarin gestimuleerd worden. Daarin komt onze missie “Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten” volledig tot zijn recht.

Kwaliteit
De vereniging wil een betrouwbare en stimulerende werkgever zijn. Er is gekozen voor een bestuursvorm op hoofdlijnen met een bovenschools directeur. Vanuit de bovenschoolse directie werken de schooldirecties samen met het onderwijzend personeel aan de realisatie van hedendaags en kwalitatief sterk onderwijs en wordt voorzien in optimale facilitering (scholing, goede lesmaterialen passend bij onze identiteit, functionele schoolgebouwen etc.). Daarin werken de scholen en de diverse geledingen onderling samen, omdat wij geloven in de versterkende werking daarvan.

Schoolklimaat
Wij streven naar een veilige schoolomgeving, waar kinderen en medewerkers zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en waar veel aandacht is voor respectvolle omgang met elkaar en samenwerking.

Bijbel en praktijk
Het ontwikkelen van talenten betekent niet alleen het aanleren van maatschappelijke vaardigheden, maar ook het aanleren en hanteren van Bijbelse uitgangspunten. Deze worden d.m.v. gebed, Bijbellezing, vertelling, gezang en aandacht voor de viering van de christelijke feestdagen vormgegeven.
We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de naaste, de maatschappij en de schepping (het bewoonbaar maken en houden van de aarde).

Maatschappij
Als schoolvereniging willen wij gehecht zijn in de maatschappij en daarin een toegevoegde waarde bieden door vanuit christelijk perspectief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Bestuur, directies en scholen willen zich daarin profileren naar buiten toe op hun specifieke en sterke punten.

Toelatingsbeleid
De identiteit van onze schoolvereniging brengt met zich mee dat er veel leerlingen behoren tot een protestants-christelijk kerkgenootschap. Toelating van kinderen van andersdenkenden wordt niet belemmerd. Wel wordt verwacht dat zij zich loyaal opstellen t.o.v. het christelijk karakter van onze scholen. Leerlingen worden dan ook niet vrijgesteld van bijv. het volgen van de godsdienstlessen en het deelnemen aan activiteiten die betrekking hebben op de viering van de christelijke feestdagen. De tot onze schoolvereniging behorende scholen zijn christelijke scholen met een open karakter. Dat wordt gezien als een opdracht en een uitdaging.