Identiteit

Bijzonder onderwijs
De zes scholen binnen onze schoolvereniging zijn bijzondere scholen. Een bijzondere school is een school die volgens een godsdienstige of levensbeschouwelijke vorm inhoud geeft aan haar beleid en dus wordt bestuurd door de betrokkenen. In artikel 23 van de Nederlandse Grondwet is dit vastgelegd. Onze schoolvereniging opereert op grond van dit artikel met als grondslag de Bijbel, het Woord van God. Onze doelstellingen zijn geformuleerd in de missie en visie.
 
Bijbel en praktijk
Onze missie is Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten. Het ontwikkelen van talenten betekent niet alleen het aanleren van maatschappelijke vaardigheden, maar ook het aanleren en hanteren van Bijbelse uitgangspunten. Deze worden d.m.v. gebed, Bijbellezing, vertelling, gezang en aandacht voor de viering van de christelijke feestdagen vormgegeven. 
We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de naaste, de maatschappij en de schepping (het bewoonbaar maken en houden van de aarde).
 
Algemeen uitgangspunt
Alle kinderen zijn welkom. Van  ouders met een andere levensovertuiging dan die van de schoolvereniging wordt verwacht dat zij zich loyaal opstellen ten opzichte van het Christelijk karakter van onze scholen.
 
Statutaire doelstelling
VCO Bunschoten is een christelijke schoolvereniging, die zich onderscheidt, omdat wij een schoolorganisatie willen zijn met het evangelie van Jezus Christus als leidraad. De kern van het evangelie is omschreven in Johannes 3:16, “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft”.
 
Volgens de statuten is het doel van de vereniging:
“Stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Bunschoten. De grondslag is het eeuwig blijvend Woord van God, namelijk de Heilige Schrift, overeenkomstig de Formulieren van Enigheid der Gereformeerde kerken in Nederland. Haar beginsel is dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de Heilige Schrift.”

Maatschappij
Als schoolvereniging willen wij gehecht zijn in de maatschappij en daarin een toegevoegde waarde bieden door vanuit christelijk perspectief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Bestuur, directies en scholen willen zich daarin profileren naar buiten toe op hun specifieke en sterke punten.