Bestuur

Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Directeur-bestuurder
De functie van directeur-bestuurder wordt vervuld door Hans van Tricht. Deze functie bekleed Hans vanaf januari 2016. Het schoolbestuur krijgt door deze functiewijziging ook een andere rol, namelijk steeds meer toezichthoudend. Voor 2016 heeft Hans bijna 10 jaar bovenschools gewerkt als algemeen directeur.

Het algemeen bestuur bestaat verder uit de volgende personen:
Dhr. A. van Diermen, voorzitter
Mw. J.M.Y. van der Schuur-Vermeulen, secretaris
Dhr. C ter Haar, penningmeester
Dhr. S. Roos, algemeen adjunct
Mw M. Kos-Miedema
Dhr.S.J. van de Groep

In het bestuursmodel heeft het algemeen bestuur de rol van intern toezichthouder. Dat impliceert dat het algemeen bestuur zich niet bezighoudt met beleidsvorming en beleidsvaststelling. Dat is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur vormen samen het Verenigingsbestuur dat (bestuurlijk) eindverantwoordelijk blijft.
Alles met betrekking tot de identiteit van de schoolvereniging is een zaak van het algemeen bestuur. Zoals bijvoorbeeld de bespreking en vaststelling van de missie en visie, de notitie identiteit en het aannamebeleid. Dit is geborgd in de statuten. De Algemene Ledenvergadering behoudt belangrijke statutair vastgelegde taken, zoals het benoemen en ontslaan van bestuurders en het wijzigen van statuten. In de ALV legt het verenigingsbestuur ook rekening en verantwoording aan de leden af over het gevoerde en te voeren beleid.
 
De taken van het toezichthoudend bestuur zijn
Het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag.
· Toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur.
· Toezicht houden op de rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen.
· Het aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan.
· Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag.
 
Naast deze wettelijke taken hebben de interne toezichthouders ook een algemeen toezichthoudende taak. Zij dienen de bestuurder met raad en advies terzijde te staan (gevraagd en ongevraagd). Interne toezichthouders hebben een adviestaak, klankbordrol en dienen ’guidance’ te bieden. Zij moeten goed weten wat er in de organisatie speelt om zodoende de juiste kritische vragen over de organisatie te kunnen stellen (het naleven van de missie en visie van de vereniging, het realiseren van het beleid, risico’s, het gedrag van de bestuurder en de directie, kwaliteit en continuïteit van het bestuur en het intern toezicht, relatie met de omgeving van de school).
 
Praktische invulling nieuwe bestuursmodel Zowel bestuursleden als directieleden vinden bestuurlijke betrokkenheid (betrokken bij het wel en wee op onze scholen) belangrijk. De toezichthouders hebben onderling afgesproken dat er geregeld contact is met de schooldirecteur. De schooldirecteur informeert de toezichthouder. De 7 leden van het algemeen bestuur maken deel uit van een klankbordgroep. Er zijn 2 klankbordgroepen: de CFB (commissie financiën beheer) en de POC (personeel onderwijs commissie). De interne toezichthouders kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. De taak en rol van interne toezichthouders is (achteraf) toezicht houden op het handelen van de directeur-bestuurder en op het functioneren van de organisatie