Beloningsbeleid

Het is een voorwaarde dat het onderwijs door deskundig en gemotiveerd personeel wordt verzorgd. Met alle personeelsleden wordt daarom regelmatig gesproken. Dit gebeurt tijdens informele en formele momenten. De formele gespreksmomenten worden in dit document beschreven en vastgelegd. Een professionele gesprekkencyclus is van belang om de missie van de schoolvereniging ten aanzien van het personeel uit te voeren. Die missie luidt ‘wij ontwikkelen gezamenlijk talenten’. De laatste jaren heeft de overheid een aantal maatregelen genomen om het onderwijsimago een beter aanzien te geven. Voorbeelden hiervan zijn stimulering van POP’s, verhoging budgetten professionalisering, Lerarenbeurs, functiemix (LA- en LB-functies), hogere salarissen leraren (CAO), financiering werkdrukmiddelen. De huidige samenleving doet een groot beroep op het onderwijs. Nieuwe inzichten worden toegepast en de kijk op het kind en zijn ontwikkeling verandert. Dit vraagt van de school een visie op onderwijs die recht doet aan de ontwikkeling van kinderen.
 
Als VCO Bunschoten zijn we blij met deze ontwikkelingen en willen we die integraal verwerken in ons personeelsbeleid in het algemeen en specifiek in deze beleidnotitie voor wat betreft de gesprekkencyclus.
 
Van leerkrachten en directies vraagt het huidige onderwijs een voortdurende professionalisering en inzet. Het gaat daarbij niet alleen om bevoegd te zijn, maar om bekwaam te blijven. De persoonlijke ontwikkelingswensen worden tijdens de uitvoer van de gesprekkencyclus in verband gebracht met de doelen van de school(organisatie).In de notitie ‘gesprekkencyclus’ is beleid geformuleerd met betrekking tot ‘bewust belonen’. De volgende beloningsvormen worden toegepast, waarvan de hoogte door het bestuur wordt bepaald.
Bijzondere inspanning/prestatie van een individuele werknemer: € 450,= netto.
Zeer bijzondere inspanning/prestatie van een individuele werknemer € 900,= netto.
De gratificaties worden aanbevolen door de directeur van de school d.m.v. een schriftelijke voordracht aan de bestuurder. In het jaarlijks bestuursformatieplan wordt verantwoording afgelegd over het beschikbare budget voor het bewust belonen. Jaarlijks wordt een deel van het P&A-budget (personeel en arbeidsmarktbeleid) beschikbaar gesteld voor het uitkeren van de gratificaties. Als norm wordt 1 persoon per school gehanteerd.