Vertrouwenspersonen

De schoolvereniging heeft twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan door ouders en werknemers benaderd worden. In de meeste gevallen zit iemand dan met een probleem, een onbevredigend gevoel, de behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, seksuele intimidatie, of een dreigend conflict. De vertrouwenspersoon zal nagaan of u de juiste weg al hebt behandeld door uw punt van zorg eerst te bespreken op de plek waar dat hoort (bv. eerst een gesprek aangaan met de leerkracht van uw kind, of met de directie van de school).
 
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzake­lijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij / zij deze ter kennis brengen van de klachtencom­missie of het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Hij / zij is verplicht tot geheim­houding van alle zaken die hij / zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn / haar taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn/haar werkzaamheden.
 
U kunt zo nodig met deze vertrouwenspersonen contact opnemen.

Mw. A. Westland
Sweelinckstraat 7
3752 HK Bunschoten
033 298 26 66


Dhr. J. Estié
Bachlaan 40
3752 HH Bunschoten
033 298 37 98