Ouderraad / Activiteitencommissie

Alle scholen kennen een ‘ouderraad’, op sommige scholen ook wel ‘activiteiten-commissie’ genoemd. Deze raad/commissie bestaat uit ouders van kinderen en vergadert ongeveer eens in de 6 á 7 weken. De OR c.q. AC houdt zich in het bijzonder bezig met het verlenen van hulp en organiseren van allerlei activiteiten in en rond de school. Bijv.: herfstwandeling, Sinterklaas, christelijke vieringen, schoolreisje, avondvierdaagse, schoolkamp, afscheidsavond.
 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt minimaal € 22,- per kind. Dit bedrag komt ten goede van de OR/AC voor allerleii activiteiten. Daarnaast kunnen aan ouders vergoedingen worden gevraagd voor specifieke activiteiten, te denken valt aan: schoolreis, excursies, schoolkamp.
Deze vrijwillige bijdrage zal aan het begin van het schooljaar worden geïnd. De GMR heeft ingestemd met indexering voor een periode van 4 jaren. Toelating van leerlingen wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.