Medezeggenschapsraad

De MR is verplicht aan onze scholen verbonden ten einde overleg van bestuur, personeel en ouders te bevorderen. De raad denkt mee en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die de school betreffen en is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag (schoolbestuur) voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
 
Verder wordt de MR in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten van het bestuur en behoeft het bestuur de instemming van de MR in bepaalde voorgenomen besluiten.
Er bestaat een MR-reglement, waarin alles nauwkeurig wordt omschreven. Dit ligt voor ieder ter inzage in de school. We hanteren het model van de Besturenraad.
De raad bestaat uit ouders van leerlingen en personeelsleden van de school. MR-ouders dienen bereid te zijn hun taak te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de school. Men wordt in principe gekozen voor 3 jaar en mag zich daarna nog een keer herkiesbaar stellen.
Voor de samenstelling van de MR van uw school verwijzen we naar het school specifieke gedeelte van deze schoolgids.
Ook bestaat er een GMR (= Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), die uit een aantal MR-leden bestaat van al onze 6 scholen (per school 2). Hierin worden specifiek die (beleids)zaken besproken die alle scholen aangaan.