Klachtenregeling

De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van De Besturenraad. Deze is op landelijk niveau opgesteld met instemming van besturenorganisaties, vakorganisaties, schoolleidersorganisaties en ouderorganisaties. Deze klachtenregeling ligt voor een ieder ter inzage op alle scholen en staat vermeld op de website van de schoolvereniging. De klachtenregeling is van toepassing op alle mogelijke soorten klachten. Ook klachten op het gebied van seksuele intimidatie vallen derhalve onder deze regeling. Het is goed er op te wijzen dat het in het menselijk verkeer gebruikelijk is, voordat we in het officiële traject komen van het (mogelijk) indienen van een klacht, eerst de normale weg te bewandelen om problemen of onduidelijkheden op te lossen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en bevoegd gezag op een juiste wijze worden afgehandeld.  
 
Als er klachten worden ingediend valt dit meestal op terreinen van pedagogische, didactische en school organisatorische zaken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de sfeer in een groep, de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie.